Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie o pracę

Ogłoszenie o pracę

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko
ogłasza nabór na stanowisko
podleśniczego

       1. Wymagania formalne:

1. Wykształcenie leśne.

2. Spełnienie wymogów określonych w art. 45 ust.2. pkt, 1-5, 7-8 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12. poz. 59). 

       2. Wymagania fakultatywne:

1. Ukończony staż w jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych.

2. Prawo jazdy kat. B.

3. Podstawowa znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.

4. Znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych.

5. Znajomość obsługi Rejestratora Leśniczego (w tym aplikacji: Leśnik, Brakarz, Notatnik).

6. Dodatkowe kwalifikacje i kursy.

7. Doświadczenie zawodowe w sferze gospodarki leśnej.

3.   Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

1. Podleśniczy wykonuje wszystkie czynności techniczno – produkcyjne, administracyjne i ochronne, mające na celu realizację zadań ustalonych dla leśnictwa, ochronę zasobów leśnych i innego majątku, według zakresu czynności, poleceń, wskazówek i instruktażu przełożonych oraz z własnej inicjatywy.

2. Podleśniczy wykonuje powierzone zadania samodzielnie lub przy pomocy przydzielonych mu pracowników.

4.    Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV) wraz z adresem do kontaktu pisemnego, telefonicznego i e-mailowego.

3. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych / świadectwo ukończenia szkoły średniej (z uwidocznionymi ocenami końcowymi).

4. Kserokopia zaświadczenia o ukończonym stażu zawodowym w LP /jeżeli kandydat ukończył staż zawodowy w LP/.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (np. egzamin do Służby Leśnej) /jeżeli kandydat posiada/.

6. Kserokopie ukończenia kursów i szkoleń (np. kurs brakarski, kurs pilarza, inne związane z gospodarką leśną) /jeżeli kandydat posiada/.

7. Ewntualne dokumenty potwierdzające staż pracy w Lasach Państwowych.

8. Kserokopia dokumentu prawo jazdy kat. B /jeżeli kandydat posiada/.

9. Podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze na stanowisko podleśniczego).

10. Podpisane oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 45 ust.2. pkt, 1-5, 7-8 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12. poz. 59). (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze na stanowisko podleśniczego).

5.    Informacje dodatkowe

1. Nadlesnictwo dysponuje mieszkaniem służbowym przewidzianym dla stanowiska podleśniczego. Nadleśnictwo bedzie wymagało zamieszkania w przedmiotowej nieruchomości.

2. Sprawy nieujęte w ogłoszeniu reguluje Zarządzenie nr 7/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Radomsko z dnia 5.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników w Nadleśnictwie Radomsko.

6.   Termin i sposób składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w sekretariacie Nadleśnictwa Radomsko, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres LP Nadleśnictwo Radomsko, ul. Piłsudskiego 3, 97-500 Radomsko w terminie do dnia 15 września 2017 roku włącznie w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko podleśniczego w Nadleśnictwie Radomsko".

Oferty złożone po terminie wskazanym wyżej nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

Przez datę złożenia dokumentów rozumie się datę ich wpływu do sekretariatu Nadleśnictwa Radomsko.

Kandydaci zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani o tym fakcie pisemnie  (e-mail) i telefonicznie.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych administratorem danych w rozumieniu powyższej ustawy jest LP Nadleśnictwo Radomsko z siedzibą w Radomsku. Pana/ Pani dane osobowe przetworzone zostaną w celu wybrania kandydata do pracy na wolne stanowisko pracy o którym mowa w przedmiotowym ogłoszeniu. Ponadto LP Nadleśnictwo Radomsko informuje, że zgonie z wyżej wymienioną ustawą przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawienia.