Asset Publisher Asset Publisher

Polnisches Hit

Polnische Holzprodukte, wie Möbel, Fenster- und Türrahmen, Jachtboote, Papier und Verpackungen, sind wahre Markthits.

Unser Land ist zehntgrößte Möbelproduzent und viertgrößte Möbelexporteur in der Welt. Das Verkaufsvolumen der Holzindustrie im Außenhandel beträgt 45 Milliarden Zloty jährlich, was 10 % des ganzen polnischen Exportes ausmacht. Von der Schlüsselrolle des Forst- und Holzsektors zeugt die Tatsache, dass er ca. 2 % des BIP erwirtschaftet. Es handelt sich dabei nicht nur um die Tatsache, dass hunderttausende Menschen dabei Arbeit haben, sondern die Holzindustrie ist auch Antriebskraft für viele Investitionen und für die Entwicklung innovativer Technologien. Seit der Wende zieht sie auch das ausländische Kapital mit einem Wert von über 30 Milliarden Zloty.

Wald gibt Arbeit

Die Staatsforste gehören zu den führenden Arbeitgebern in Polen. Wald und Holz sichern allerdings auch den Unterhalt für ein paar Tausend Mitarbeiter privater Forstbetriebe, die im Auftrag des Staatsforstbetriebes u.a. Aufforstung, Pflegearbeiten, Holzernte und Holzabtransport übernehmen. Vor allem gibt aber der Wald Beschäftigung für Mitarbeiter unzähliger Firmen in der Holz-, Möbel- und Papierindustrie tätig sind. Insgesamt sind es bis 375 Tausend Polen. Statistisch gesehen arbeitet jeder hundertste Einwohner unseres Landes in der Forstwirtschaft bzw. Holzindustrie.

Unter privaten Forst- und Holzbetrieben gibt es sowohl große Konzerne mit ausländischer Kapitalbeteiligung als auch große und mittelständische Firmen mit polnischem Kapital. 90% der Unternehmen machen allerdings kleine Betriebe aus, die die generationslange Traditionen in der Forstwirtschaft fortpflegen und in schwächer entwickelten Regionen Polens tätig sind. Die Forstwirtschaft und Holzindustrie sowie die Landwirtschaft bilden dort die Existenzgrundlage von hunderttausenden Familien. Sogar bis 60% aller Arbeitsstellen im Forst- und Holzsektor befinden sich in ländlichen Gebieten.

Der Forst- und Holzsektor erwirtschaftet 2% des polnischen BIP

  • 2% des polnischen BIP werden im Forst- und Holzsektor erwirtschaftet.
  • Polen viertgrößter Möbelhersteller und zehntgrößter Möbelexporteur in der Welt.
  • 50% des Papiers und 90% der Möbel, die in Polen hergestellt werden, werden exportiert.
  • Der jährliche Export der Erzeugnisse der polnischen Holz-, Papier- und Möbelindustrie (10% des gesamten Exportvolumens) beläuft sich auf 45 Milliarden Zloty.
  • Der polnische Holzsektor hat seit 1990 direkte ausländische Investitionen im Wert von 30 Milliarden Zloty (5,5% aller Investitionen) angezogen.
  • 100 kg Papier jährlich verbraucht der durchschnittliche Pole (Durchschnittswert für EU beträgt 160 kg, für die USA 230kg).

Quelle: E. Ratajczak „Potencjał gospodarczy przemysłów opartych na drewnie i perspektywy ich rozwoju", GUS, Warszawa 2012.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Ogłoszenie o dzierżawie

Ogłoszenie o dzierżawie

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości po byłym Ośrodku Transportu Leśnego Folwarki wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z nieruchomości

 

OGŁOSZENIE

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości po byłym Ośrodku Transportu Leśnego Folwarki wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z nieruchomości

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

    1.  nr księgi wieczystej: PT1R/00080060/9,    

2) Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków: 

1.       adres administracyjny: Województwo – Łódzkie, Powiat – Radomszczański, Gmina – Radomsko, Obręb – Dąbrówka, działka nr 1336/10.

2.       adres leśny: 06-15-2-09-172    -h   -00

3) Powierzchnia nieruchomości:  7200 m2

1. Powierzchnia przynależnych budynków:

Przynależne budynki i budowle objęte przetargiem

Lp

Nazwa budynku

Nr inwentarzowy

Pow. użytkowa m2

1

Warsztat

102/11

335,40

2

Kuźnia spawalnia

108/38

68,29

3

Wiata OTL

291/54

100,81

4

Myjnia samochodowa

291/53

 

5

Ogrodzenie

291/6

 

 

4) Opis nieruchomości: grunt zurbanizowany  z budynkami /Bp/ jak w pkt. 3, teren częściowo utwardzony, całość ogrodzona.

5) Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; brak

6) Sposób zagospodarowania nieruchomości – usługi warsztatowe, transportowe, lub inna działalność gospodarcza

7) Obciążenia nieruchomości:  brak

8) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:  brak

9) Informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków:  brak

10) Miesięcznie czynsz wywoławczy: 2696,00 zł (brutto) plus należne podatki od nieruchomości

11) Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości; – Nadleśnictwo Radomsko pok. nr 22 w godz. od 8:00 do 15:00, tel: 683 20 10 wew. 39

12) Termin i miejsce przetargu:

1.       Otwarcie ofert nastąpi dnia  21.07.2016 roku o godz. 11:30 w siedzibie Nadleśnictwa Radomsko - sala narad

2.       Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

 

 

13) Wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia:

1.         Wadium w wysokości 2500,00 zł musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym w zdaniu poprzednim terminie jego wpłatą zostanie uznany rachunek bankowy zamawiającego.

2.         Wadium w pieniądzu należy zapłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w BGŻ Piotrków Tryb. nr 70 2030 0045 1110 0000 0187 1430 z adnotacją „Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości po byłym Ośrodku Transportu Leśnego Folwarki". Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

14) Termin i miejsce składania pisemnych ofert; 

1. Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu Nadleśnictwa Radomsko, w terminie do dnia  21.07.2016                        roku, do godz. 10:00

1.       Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy napisać:

1) adres Zamawiającego,

2) opis o następującej treści: "Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości po byłym Ośrodku Transportu Leśnego Folwarki „

3/ nazwę i adres składającego ofertę,                                                        

15) Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę: 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny

16) Sposób oceny elementów oferty, o których mowa w pkt 15:  waga – 100%.

17) Informacja o skutkach nie zawarcia umowy dzierżawy lub najmu bez usprawiedliwionej przyczyny:

       1. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, odmówi podpisania umowy lub zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, następuje przepadek wadium w całości.

18) Nadleśnictwo Radomsko zastrzega, że może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.

19) Pisemna oferta powinna zawierać: 

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta; 

2.  numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania; 

3.  numer rachunku bankowego oferenta; 

4.  datę sporządzenia oferty; 

5.  oferowany czynsz miesięczny brutto; 

6.  sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości; 

7.  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; 

8.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego przetargu. 

9.  dowód wniesienia wadium. 

20) Przekazanie nieruchomości zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu zdawczo odbiorczego.