Asset Publisher Asset Publisher

Położenie Nadleśnictwa Radomsko

Nadleśnictwo Radomsko położone jest w województwie łódzkim, na obszarze trzech po-wiatów oraz w województwie śląskim, gdzie zajmuje teren powiatu częstochowskiego w gminie Kruszyna.

Według podziału przyrodniczo-leśnego, uwzględniającego ekologiczne i fizjograficzne elementy przyrody i krajobrazu (Trampler i in. 1990), obszar zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Radomsko położony jest w:

 • Krainie Małopolskiej (VI),
 • Dzielnicy Łodzko-Opoczańskiej (1),
 • Mezoregionie Sieradzko-Łódzkim (1a) – Obręb Pajęczno i zachodnia część Obrębu Radomsko,
 • Mezoregionie Piotrkowsko-Opoczyńskim (1b) – Obręb Kobiele i wschodnia część Obrębu Radomsko.
 • Dzielnicy Wyżyny Wożnicko-Wieluńskiej (6),
 • Mezoregionie Wyżyny Wożnicko-Wieluńskiej (6a) – południowy skraj Obrębu Pajęczno.
 • Dzielnicy Wyżyny Środkowopolskiej (9),
 • Mezoregionie Jędrzejowsko-Włoszczowskim (9a) – południowa część Obrębu Radomsko.fot. Wojciech Karwowski

Pod względem podziału geobotanicznego (Matuszkiewicz 2007) Nadleśnictwo Radomsko położone jest w:

 • Dziale Wyżyn Południowopolskich (C),
 • Krainie Wysoczyzny Łódzko-Wieluńskiej (C1),
 • Krainie Wyżyn Środkowomałopolskich (C2).

Wyżej wymienione podziały przestrzeni przyrodniczo-leśnej informują o różnorodności środowiska przyrodniczego i jej wpływie na planowanie gospodarki leśnej.

Lesistość obszaru w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa wynosi ok. 21%. Lasy w zarządzie nadleśnictwa zajmują 17 127,24 ha, czyli 72% lasów tego terenu. Resztę stanowią lasy innych form własności, głównie lasy prywatnych właścicieli.

Według stosowanego obecnie podziału fizycznogeograficznego Kondrackiego (2000), Nadleśnictwo Radomsko położone jest w:
 • Prowincji Wyżyn Polskich (34),
 • Podprowincji Wyżyny Małopolskiej (342),
 • Makroregionie Wyżyny Przedborskiej (342.1),
 • Mezoregionie Wzgórz Radomszczańskich (342.11),
 • Mezoregionie Niecki Włoszczonowskiej (342.14).
 • Podprowincji Wyżyny Śląsko-Krakowskiej (341),
 • Makroregionie Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej (341.2),
 • Mezoregionie Wyżyny Wieluńskiej (341.21).
 • Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego (31),
 • Podprowincji Nizin Mazowiecko-Podlaskich (318),
 • Makroregionie Wzniesień Południowo-Mazowieckich (318.8),
 • Mezoregionie Wysoczyzny Bełchatowskiej (318.81).
 

fot. Wojciech Karwowski

Obręb Kobiele Wielkie składa się z jednego dużego kompleksu, kilku średnich oraz kilku małych kompleksów; większość kompleksów w obrębie stanowią obiekty bardzo małe – będące działkami leśnymi. Największym zwartym kompleksem leśnym w Obrębie Kobiele Wielkie jest kompleks Krzętów o powierzchni ponad 2 000 ha. Sześć kompleksów wykazuje powierzchnię ponad 500 ha: Bąkowa Góra, Masłowice, Kodrąb, Wilkowice, Brzezie, Kobiele Wielkie. Występują także mniejsze kompleksy położone wśród lasów innych własności.

Obręb Radomsko to jeden bardzo duży kompleks i małe oraz bardzo małe działki leśne. W Obrębie Radomsko największy kompleks leśny ma powierzchnię ponad 4000 ha, składa się z następujących uroczysk: Grzebień, Stobiecko Miejskie, Strzałów, Kruszyna, Lipie. Ponad 100 ha powierzchni mają uroczyska: Pytowice, Jedlino, Kocierzowy. Pozostałe kompleksy są małe lub bardzo małe.

W Obrębie Pajęczno nie występują duże kompleksy leśne. Występują 3 średnie kompleksy. Liczba małych kompleksów leśnych i działek leśnych jest tu mniejsza niż w pozostałych dwóch obrębach nadleśnictwa. W Obrębie Pajęczno znajdują się trzy średnie kompleksy leśne: Patrzyków, o powierzchni ponad 900 ha oraz Siedlec i Księży Las – Makowska z powierzchnią ponad 500 ha. W skład obrębu wchodzi ok. 200 kompleksów małych, porozrzucanych lub otoczonych lasami innych własności.