Rezerwaty przyrody Rezerwaty przyrody

Rezerwat leśny „Kobiele Wielkie"

Na terenie Nadleśnictwa Radomsko znajdują się cztery rezerwaty częściowe. W większości chronią ciekawe i niespotykane zbiorowiska roślinne. Jeden z rezerwatów ma charakter archeologiczny.

Rezerwat leśny „Kobiele Wielkie"

Rezerwat „Kobiele Wielkie" został utworzony w 1960 roku (Dz. U. Nr 25, poz.180). W 2007 roku 31 lipca na podstawie Dz. U. Woj. Łódz. Nr 243 poz. 2246 została przyjęta powierzchnia 63,43 ha. Rezerwat utworzono w celu ochrony naturalnego lasu sosnowo-dębowo-jodłowego z dominującym zespołem Abietetum polonicum. Jest to rezerwat leśny: typ fitocenotyczny, podtyp zbiorowisk leśnych. Grunty leśne zajmują 60,69 ha, a 2,74 ha to grunty związane z gospodarka leśną. Rezerwat położony jest w uroczysku Kobiele Wielkie należącym do Leśnictwa Kobiele Wielkie, Obrębu Kobiele Wielkie. W rezerwacie przeważają drzewostany jodłowe o dobrych pa-rametrach wzrostu i wykazujące i tendencje do naturalnego odnowienia. 
Z roślin zielnych objętych ochroną ścisłą w rezerwacie występują: widłak jałowcowaty Lyc-copodium annotinum i widłak goździsty Lyccopodium clavatum. Do gatunków objętych ochroną częściową należą: konwalia majowa Convallaria maialis i przytulia wonna Asperula odorata, a także częsta w podszycie kruszyna pospolita Frangula alnus.
Dominującym typem siedliskowym lasu jest las świeży. W niektórych miejscach występuje zespół Abietetum polonicum z tujowcem tamaryszkolistnym Thuidum tamariscifolium.