TESTOWA TESTOWA

Rezerwat leśny „Murowaniec"

Rezerwat leśny „Murowaniec"

Rezerwat Murowaniec – 42,18 ha istnieje od 1963 r. Aktualna podstawa prawna: (Dz.U. z 2005 r. Nr 92, poz.880; z 2007 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087). 
Rezerwat został powołany ze względów naukowych i dydaktycznych, w celu zachowania fragmentu wielowarstwowego lasu mieszanego, naturalnego pochodzenia, z dużym udziałem jodły na krańcu jej zasięgu, o charakterze lasu pierwotnego. W okresie międzywojennym na terenie obecnego rezerwatu występował świerk, tworząc liczną domieszkę w drzewostanach jodłowych starszych klas wieku. Wydzielanie się świerka następowało sukcesywnie począwszy od roku 1930, a ostatnie jego stare egzemplarze wycięto w czasie okupacji, łącznie z najokazalszymi jodłami. Okres ten ukształtował w zasadzie obecny skład gatunkowy starodrzewi jodłowych, ich strukturę i stopień zadrzewienia. Jest to rezerwat leśny: typ fitocenotyczny, podtyp zbiorowisk leśnych. Na terenie rezerwatu występują zbiorowiska roślinne  Tilio Carpinetum stachyetosum i Querco roboris Pinetum.