Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu jako nauka zajmuje się określaniem stanu posiadania, stanu siedlisk leśnych, drzewostanów, infrastruktury, oraz określa potrzeby z zakresu ochrony lasu (jako gospodarstwa leśnego) i przyrody.

Podsumowaniem prac utrządzania lasu jest opracowanie dla każdego nadleśnictwa planów urządzania lasu. Zawierają one opis każdej powierzchni leśnej (opis taksacyjny), zawierający oprócz stanu d-rzewostanu i gleb także wytyczne gospodarcze na najbliższe 10 lat (co 10 lat wykonywany jest kolejny "Plan Urządzenia Lasu"), ocene wyników dotychczasowo prowadzonej gospodarki leśnej, oraz startegię regulacji stanu zasobów leśnych w sposób zapewniający trwałość i ciągłość użytkowania.
Na poziomie kraju Urządzanie Lasu wykonuje ocenę stanu lasu i prognozę rozwoju zasobów dzrewnych w Polsce.
Lasy niepaństwowe obejmowane są Uproszczonym Planem Urządzania, według tego planu starostwo kontroluje (bądź zleca kontrolę) poprawność prowadzonej przez prywatnych właścicieli gospodarki leśnej. Mimo iż lasy te są prywatne (bądź innej formy włąsności) nie można użytkować ich rabunkowo i destrukcyjnie. Ustawa o lasach wymusza na włąścicielach zachowanie trwałości i ciągłości użytkowania tak by lasy - nasze wspólne dobro, pozostawione zostały przyszłym pokoleniom w stanie minimum (o ile nie lepszym) takim jak je zastaliśmy. 
Tak więc Urządzanie Lasu - w formie praktycznego zastosowania, jak i nauki kreślącej kierunek rozwoju - dba o zachowanie równowagi użytkowania lasów tak by nie przekroczyć wielkości pozyskania surowca (niezbędnego dla funkcjonowania gospodarki kraju), która gwarantowała by zachowanie lasu dla przyszłych pokoleń.
 
Urządzanie Lasu, aby spełniło swoje zadanie musi wspólpracować z wszystkimi naukami leśnymi Hodowlą Lasu, Użytkowaniem Lasu, Ochroną Lasu, ale i Ekologią, Geodezją, Dendologią, Botaniką, Gleboznastwem, Meteorologią, Typologią i wieloma innymi.
 
W dużym uproszczeniu mówi się, że Hodowla lasu mówi gdzie ciąć (czyli wyznacza drzewostany w których konieczne jest wykonanie cięć, czy to w wyniku przegęszczenia występujących drzew czy też osiągięcia wieku w którym drzewostan musi wytworzyć nowe pokolenie, które zastąpi stare kończące swój żywot), Użytkowanie Lasu mówi jak ciąć (tak by nie uszkodzić pozostających drzew oaz zachować ekonomię pozyskania), Urządzanie Lasu zaś mówi ile ciąć (tak by zachować trwałość lasu i ciągłośc użytkowania), dodatkowo projektując ład przestrzenny czyli wykonuje mapy, dzieląc drzewostany na wydzielenia (fragmenty wymagające prowadzenia jednolitej gospodarki leśnej).
 
Obowiązujący dla Nadleśnictwa Radomsko Plan Urzadzenia Lasu na lata 2017 - 2026 można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_radomsko/plan_urzadzania_lasu/decyzja_ministra
 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie o pracę

Ogłoszenie o pracę

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko
ogłasza nabór na stanowisko
podleśniczego

       1. Wymagania formalne:

1. Wykształcenie leśne.

2. Spełnienie wymogów określonych w art. 45 ust.2. pkt, 1-5, 7-8 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12. poz. 59). 

       2. Wymagania fakultatywne:

1. Ukończony staż w jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych.

2. Prawo jazdy kat. B.

3. Podstawowa znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.

4. Znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych.

5. Znajomość obsługi Rejestratora Leśniczego (w tym aplikacji: Leśnik, Brakarz, Notatnik).

6. Dodatkowe kwalifikacje i kursy.

7. Doświadczenie zawodowe w sferze gospodarki leśnej.

3.   Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

1. Podleśniczy wykonuje wszystkie czynności techniczno – produkcyjne, administracyjne i ochronne, mające na celu realizację zadań ustalonych dla leśnictwa, ochronę zasobów leśnych i innego majątku, według zakresu czynności, poleceń, wskazówek i instruktażu przełożonych oraz z własnej inicjatywy.

2. Podleśniczy wykonuje powierzone zadania samodzielnie lub przy pomocy przydzielonych mu pracowników.

4.    Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV) wraz z adresem do kontaktu pisemnego, telefonicznego i e-mailowego.

3. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych / świadectwo ukończenia szkoły średniej (z uwidocznionymi ocenami końcowymi).

4. Kserokopia zaświadczenia o ukończonym stażu zawodowym w LP /jeżeli kandydat ukończył staż zawodowy w LP/.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (np. egzamin do Służby Leśnej) /jeżeli kandydat posiada/.

6. Kserokopie ukończenia kursów i szkoleń (np. kurs brakarski, kurs pilarza, inne związane z gospodarką leśną) /jeżeli kandydat posiada/.

7. Ewntualne dokumenty potwierdzające staż pracy w Lasach Państwowych.

8. Kserokopia dokumentu prawo jazdy kat. B /jeżeli kandydat posiada/.

9. Podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze na stanowisko podleśniczego).

10. Podpisane oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 45 ust.2. pkt, 1-5, 7-8 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12. poz. 59). (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze na stanowisko podleśniczego).

5.    Informacje dodatkowe

1. Nadlesnictwo dysponuje mieszkaniem służbowym przewidzianym dla stanowiska podleśniczego. Nadleśnictwo bedzie wymagało zamieszkania w przedmiotowej nieruchomości.

2. Sprawy nieujęte w ogłoszeniu reguluje Zarządzenie nr 7/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Radomsko z dnia 5.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników w Nadleśnictwie Radomsko.

6.   Termin i sposób składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w sekretariacie Nadleśnictwa Radomsko, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres LP Nadleśnictwo Radomsko, ul. Piłsudskiego 3, 97-500 Radomsko w terminie do dnia 15 września 2017 roku włącznie w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko podleśniczego w Nadleśnictwie Radomsko".

Oferty złożone po terminie wskazanym wyżej nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

Przez datę złożenia dokumentów rozumie się datę ich wpływu do sekretariatu Nadleśnictwa Radomsko.

Kandydaci zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani o tym fakcie pisemnie  (e-mail) i telefonicznie.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych administratorem danych w rozumieniu powyższej ustawy jest LP Nadleśnictwo Radomsko z siedzibą w Radomsku. Pana/ Pani dane osobowe przetworzone zostaną w celu wybrania kandydata do pracy na wolne stanowisko pracy o którym mowa w przedmiotowym ogłoszeniu. Ponadto LP Nadleśnictwo Radomsko informuje, że zgonie z wyżej wymienioną ustawą przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawienia.