Aktualności Aktualności

Powrót

Ogłoszenie o dzierżawie

Ogłoszenie o dzierżawie

O G Ł O S Z E N I E

 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę n/w gruntów rolnych

znajdujących się w stanie posiadania Nadleśnictwa

 

Zestawienie lokalizacji działek objętych przetargiem

Lp

Adres leśny

Gmina

Rodzaj powierzchni

Obręb ewid.

Nr działki

Powierzchnia  ha

1.

06-15-1-06-422    -a   -00

Żytno

PS V

Łazów

150

0,72

2.

06-15-1-06-422    -a   -00

Żytno

R V

Łazów

40/2

2,97

3.

06-15-1-06-422    -a   -00

Żytno

R VI

Łazów

40/2

0,72

4.

06-15-1-02-167    -b   -00

Masłowice

R III B

Granice

399/2

0,34

5.

06-15-1-02-167    -b   -00

Masłowice

R III B

Granice

399/1

0,11

 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości -  gospodarka rolna
 2. Obciążenia nieruchomości: brak
 3. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
 4. Informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków: brak
 5. Roczny czynsz wywoławczy (grunt rolny): 225,00 zł. za 1,00 ha
 6. Termin i miejsce, w którym można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dot. nieruchomości: Nadleśnictwo Radomsko pok. Nr 19,  w godz. od 8:00 do 15:00

tel: 44 683 20 10  wew. 39

 1. Termin i miejsce przetargu:
 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.06. 2017 r. o godz. 11:30 w siedzibie Nadleśnictwa Radomsko – sala nr 23
 2. Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w  otwarciu ofert
  1. Wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia: wadium nie jest wymagane
  2. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:
 1. Ofertę należy dostarczyć  do sekretariatu Nadleśnictwa Radomsko w terminie

do dnia 22.06.2017 r. do godz. 11:00

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy napisać:
 1. Adres Zamawiającego
 2. Opis o następującej treści: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych "
 3. Nazwę i adres składającego ofertę
  1. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:
 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny
  1. Sposób oceny elementów oferty, o których mowa w pkt. 10:  waga – 100%
  2. Nadleśnictwo Radomsko zastrzega, że może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  3. Pisemna oferta powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;
 2. numery PESEL, NIP  i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;
 3. numer rachunku bankowego oferenta;
 4. datę sporządzenia oferty;
 5. oferowany czynsz roczny;
 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu;
  1. Przekazanie nieruchomości zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu
zdawczo-odbiorczego.

 

Materiały do pobrania


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy